iletisim

sosyal-medya

Önalım (şufa) hakkı nedir ve nasıl kullanılır?

Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen 3.kişiye satması halinde diğer paydaşlar önalım (şufa) hakkını kullanabilirler.

Önalım hakkı payın satış yoluyla el değiştirmesi halinde kullanılabilir. Taşınmazdaki pay cebri arttırma yoluyla satılmışsa bu hak kullanılamaz. Keza satış dışında bağışlama ya da trampa yoluyla el değiştirmeler de de önalım (şufa) hakkı kullanılamaz.

Önalım hakkından feragat resmi şekilde yapılmalı ve tapuya şerh verilmelidir. Belirli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan vazgeçme yazılı şekle tabi olup satıştan önce veya sonra yapılabilir.

Paylı mülkiyetin satışı, alıcı veya satıcı tarafından taşınmazdaki diğer paydaşlara noter kanalıyla bildirilmelidir. Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde ve her halde satıştan itibaren 2 yıllık sürede kullanılabilir. Bu hak düşürücü süre olup mahkemece kendiliğinden gözetilir. Şayet pay satışı noter yoluyla bildirilmemişse alıcı 2 yıl içerisinde açılmış bulunan bir davaya süre yönünden itiraz edemez.

Önalım hakkı alıcıya karşı dava açmak suretiyle kullanılır. Mahkeme karar vermeden önce davacı satış bedelini ve alıcıya düşen tapu giderlerini hakimin belirleyeceği yere nakden depo etmelidir.

Yararlı olması umuduyla.....

Antalya 31.10.2017

Avukat Emin Alkan